શ્રી ગોવિંદ ગુરૂ યુનિવર્સિટી ગોધરા, યુવક મહોત્સવ સ્પંદન -2019

સ્પંદન -2019